نقشه های سیم کشی و راهنمای تعمیرات برق چانگان CS35 و EADO

لیست نقشه و آموزش های موجود در این مجموعه:

نقشه و راهنمای مدارهای الکتریکی چانگان CS35

راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم الکتریکی موتور چانگان CS35 و EADO

نقشه فن خنک کننده چانگان CS35

نقشه سوخت رسانی چانگان CS35

نقشه سیستم جرقه زنی چانگان CS35

نقشه دریچه گاز چانگان CS35

نقشه دمای آب و فشار منیفولد و کروز چانگان CS35